logo_boom_appel_6.png
logo_boom_appel_6.png
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad OBS “De Boomgaard”
Een medezeggenschapsraad (MR) is bevoegd tot bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen met het bevoegd gezag (stichting ACIS of gedelegeerd de directeur). Dit kan gevraagd of ongevraagd. Hiernaast heeft zij een instemming- of een adviesrecht in een aantal in de wet genoemde aangelegenheden. De MR bestaat uit zes leden; drie vertegenwoordigers van het personeel en drie van de ouders en heeft periodiek overleg met elkaar en met de directeur. Soms mogen alleen de ouders stemmen, soms alleen het personeel en soms de gehele MR. Het personeel wordt onder het personeel gekozen. Voor de ouders vinden verkiezingen plaatst onder de ouders. De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar in aanwezigheid van de directeur Maurice van de Lisdonk. De directeur heeft een adviserende rol en is geen lid van de MR. De vergaderingen vinden plaats op school en in de avonduren.Vooraf is een agenda opgesteld en er worden notulen opgemaakt. Beiden worden gepubliceerd op de website van school. De vergaderingen zijn openbaar.De MR is er ondermeer voor om de ouders een stem te geven in het reilen en zeilen van schoolzaken. Benader de MR als u onderwerpen wilt aankaarten die in het belang zijn van onze school en onze leerlingen. De leden van de MR zien uw mening graag tegemoet. U kunt hen aanspreken op school, mailen via Schoudercom of bellen.
 
mevrouw Judith Tarmond   lid vanuit de oudergeleding  
 
mevrouw Joan Verboom    voorzitter (oudergeleding)  
 
mevrouw Esther Jager
    secretaris (oudergeleding)  
 
juffrouw Ria de Groot   ria.degroot@xs4all.nl lid vanuit personeelsgeleding  
 
juffrouw Jacqueline Eikelenboom   j.eikelenboom@obsdeboomgaard.nl lid vanuit personeelsgeleding  
 
juffrouw Sandra Kaptein   s.kaptein@obsdeboomgaard.nl lid vanuit personeelsgeleding

Comments are closed.